C15 – El compte del banc, el nostre millor aliat…

Llevat que tinguem un compte de caixa, perquè l’activitat encara ho comporta (i cada vegada menys), la totalitat d’operacions comptables passen per el compte bancari.Només trobaríem unes excepcions, que es corresponen amb registres interns :a) Les amortitzacions, com a càlcul internb) Els traspassos de comptes de balanç (passar deutes de Llarg termini a Curt termini, … More C15 – El compte del banc, el nostre millor aliat…