C68,,- La tranversalitat i el perquè de la comptabilitat…

Podem definir la comptabilitat co,m el conjunt d’eines que ens permeten registrar el moviments econòmics que s’hi produeixen (en una activitat econòmica principalment) i obtenir una informació global de l’evolució de la mateixa; per tant, té un valor imprescindible per conèixer la salut financera, la seva comparativa respecte d’anys anteriors, i per adoptar les decisions … More C68,,- La tranversalitat i el perquè de la comptabilitat…